Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0554 79a3

Kowal Kocyka
Reposted fromEmisja Emisja viaikari ikari
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
9898 1b19 500
5528 523a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaomka217 omka217
6018 ac32 500
Reposted fromteijakool teijakool viatomash tomash
4307 31a4
Reposted fromP4tych P4tych viatomash tomash
0978 2ec5
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viatomash tomash
6751 5564 500
Reposted fromselen34 selen34 viatomash tomash
2221 1b07
Reblog this if You agree.
Reposted fromgodzio godzio via8agienny 8agienny
7814 92a3 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
Myślę, że aby przeżyć, trzeba znaleźć w sobie coś, co się lubi. Niektórzy powiedzą, że życie samotne to aspołeczność i egoizm. Ale człowiek jest wtedy niezależny i nie pociąga za sobą w otchłań innych, jeśli tam zmierza. Wielu ludzi boi się samotności. Ale mnie pomogła stać się wolnym, silnym i nietykalnym.
— Jo Nesbø ,,Wybawiciel"
4815 d615
Reposted fromsubsan subsan viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
9823 9e99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9854 4470 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9857 3f10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8946 184d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
0244 b376 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange via8agienny 8agienny
5695 df09 500
Reposted fromxanth xanth via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl