Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7864 cde5 500
damn
Reposted fromdelima delima viastrzepy strzepy
1483 11ec
Reposted fromableza ableza viastrzepy strzepy
4041 7f08 500
Reposted fromdivi divi viastrzepy strzepy
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
Reposted fromFlau Flau
8821 37eb 500
fav.me
2246 5ba3
3280
Reposted fromvinicius081 vinicius081 viastrzepy strzepy
1733 7692
Reposted fromluckyloser luckyloser viastrzepy strzepy
5287 346f
Reposted frommisza misza vialaparisienne laparisienne
Tyle numerów, do których nie mogę zadzwonić.
Tyle adresów, pod które nie można mi pójść.
— Katarzyna Wołyniec.
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
1756 d912 500
Reposted fromsavatage savatage via8agienny 8agienny
4406 4d08
Reposted fromhagis hagis viastrzepy strzepy
6987 15de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
7003 51b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vialaparisienne laparisienne
1671 cc2c 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
7395 41bf 500
Reposted from4desire 4desire viaprengelbitte prengelbitte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl