Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3853 7633
Reposted fromikari ikari
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
8117 7f1d
Reposted fromkarahippie karahippie viastrzepy strzepy
8899 7925 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viastrzepy strzepy
5815 c404
Reposted fromaunds aunds viastrzepy strzepy
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viastrzepy strzepy
9994 5eb8
Reposted fromRowena Rowena viastrzepy strzepy
4493 89e4 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viastrzepy strzepy
8535 47f8
Reposted fromexistential existential vialaparisienne laparisienne
0156 34cd 500
When you are angry,
Be silent.
— Prophet Muhammad (Hadith, Imam Ahmad, al-Musnad, 1/329 )
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaparisienne laparisienne
4919 eba3 500
8054 93bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6878 c09f
Reposted fromteijakool teijakool viaedhell edhell
8073 cbf8
Reposted fromEtnigos Etnigos
8099 b7f9
Reposted fromEtnigos Etnigos
1774 e590 500
Reposted fromtfu tfu vialaparisienne laparisienne
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl