Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2018

lte
00:47
6382 fcf2 500
Reposted fromluron luron viamaciekp maciekp
lte
00:46
lte
00:46
6129 0230
Reposted fromMadristas Madristas viamaciekp maciekp
lte
00:46
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamaciekp maciekp
lte
00:45
5318 76a2
Reposted fromnutt nutt viamaciekp maciekp
lte
00:45
6115 4ccb
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamaciekp maciekp

March 13 2018

lte
12:56
6037 cc3a 500
lte
12:56
6048 1902 500
00:34
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viastrzepy strzepy

March 12 2018

lte
20:36
lte
20:35
lte
20:35
lte
20:35
1815 e4e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapkz451 pkz451
lte
20:34
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viapkz451 pkz451
lte
20:34
Reposted frommefir mefir viapkz451 pkz451
lte
20:33
8622 fecf
Reposted fromtotal1ty total1ty viapkz451 pkz451
lte
20:32
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viapkz451 pkz451
lte
20:31
4918 b5d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveritas1 veritas1
lte
20:30
4471 55da 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
lte
20:30
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl