Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6382 fcf2 500
Reposted fromomphh omphh viamaciekp maciekp
6129 0230
Reposted fromMadristas Madristas viamaciekp maciekp
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viamaciekp maciekp
5318 76a2
Reposted fromnutt nutt viamaciekp maciekp
6115 4ccb
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamaciekp maciekp
6037 cc3a 500
6048 1902 500
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viastrzepy strzepy
1815 e4e9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapkz451 pkz451
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viapkz451 pkz451
Reposted frommefir mefir viapkz451 pkz451
8622 fecf
Reposted fromtotal1ty total1ty viapkz451 pkz451
Właściwie nie jestem zabawny. Jestem bezczelny, tylko ludzie myślą, że żartuję.
Reposted frompffft pffft viapkz451 pkz451
4918 b5d8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaveritas1 veritas1
4471 55da 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl