Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4502 83a1
Reposted frommangoe mangoe viastrzepy strzepy
5520 ba61 500
Reposted fromgaf gaf viastrzepy strzepy
Reposted frompsychedelix psychedelix viastrzepy strzepy
3172 8d96 500
Reposted fromowca owca viastrzepy strzepy
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne
0428 aa26
Reposted fromzciach zciach viastrzepy strzepy
9617 cfa8
Reposted fromdusielecc dusielecc viastrzepy strzepy
5908 cb23
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viastrzepy strzepy
9771 7c2b
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viastrzepy strzepy
2751 d212
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
2764 fa09 500
Reposted fromslodziak slodziak viastrzepy strzepy
4211 c550 500
Reposted from2017 2017 viastrzepy strzepy
7207 7910
Reposted fromsavatage savatage viaomka217 omka217
5535 7c02
Wiem
Reposted fromdobry dobry viastrzepy strzepy
4999 202d 500
Reposted fromcontroversial controversial viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl